Asby sockenförening

Vill du stötta vår förening och bli medlem?


Det kostar endast 100:- per person och år. Betalning kan ske med Swish eller Bankgiro.

Swish:123 667 36 44 / Bankgiro: 5591-7462

Märk betalningen med ditt namn samt "Medlemsavgift"

Styrelsen består av:

Ordförande: Märtha Andersson

Sekreterare: Johanna Bojestig

Kassör: Anette Ekeflo

Ledamot 1: Kennet Johansson

Ledamot 2: Stefan Sandell

Suppleant 1: Annika Thell-Folke

Suppleant 2: Simon Edefors

Stadgar för Asby sockenförening


§1

Föreningens namn är Asby Sockenförening

 

§2

Syftet med föreningens verksamhet är att gagna socknens intressen genom att värna om och främja Asby sockens utveckling, samt underhåll och drift av eventuella gemensamma anläggningar.

Dessutom ska föreningen komma med förslag och till aktuella myndigheter, företag och enskilda framföra förslag som angår socknen. I övrigt ska föreningen alltid verka för socknen bästa.

Föreningen bör i beslut och handlande tänka på att kultur- och skönhetsvärden av olika slag i socknen eller dess närhet ej skadas utan att de i stället tas om hand väl. Att nya sådana värden tillkommer ska också ligga i föreningens intressen.

Föreningen ska också kunna förvärva och besitta fast egendom i socknen.


§3

Föreningen och dess styrelse ska också ha sitt säte i Asby socken.


§4

Varje person som är  boende i Asby socken och dess närhet eller är intresserad av att främja föreningens syfte, kan vara medlem i föreningen. För att bli medlem måste man ha fyllt 15 år.

Anmälan kan ske muntligen till styrelsen och bekräftas genom att den årliga medlemsavgiften erläggs.


§5

Medlemsavgiftens storlek beslutas årligen om på föreningens årsmöte.


§6

Föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter, vilka väljs för en tid på två år. Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas. Avgår en styrelseledamot före mandattidens utgång sker fyllnadsval vid nästföljande årsmöte.

Styrelsen väljer inom sig två ledamöter som var för sig tecknar föreningens firma.

Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Skulle styrelseledamot vara förhindrad att närvara vid sammanträde träder en suppleant in i den frånvarandes ställe.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltning av de medel som ställs till föreningens eller direkt till styrelsens förfogande. Styrelsen företräder föreningen gentemot tredje man, inför domstolar och andra myndigheter samt har rätt att förordna ombud att å föreningens vägnar kära, tala och svara.


§7

Föreningens räkenskaper ska vara avslutade genom bokslut per kalenderår och ska tillsammans med styrelsens förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna före den 1 mars varje år.


§8

Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer årligen. Revisorerna och dessas suppleanter väljes årligen.

Revisorerna ska noggrant granska föreningens räkenskaper med tillhörande verifikationer, värdehandlingar och protokoll mm, samt före utgången av mars månad överlämna föregående års revisionsberättelse till styrelsen.


§9

Föreningens årsmöte hålls före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra årsmöte hålls då styrelsen anser det nödvändigt eller när minst ⅔ av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

Kallelse till årsmöte sker genom att brev delas ut i samhällets postlådor och skickas ut till övriga medlemmar minst åtta dagar före sammanträdesdagen. Om föreningen så beslutar sker kallelse på annat sätt.

Vid årsmötet ska följande saker behandlas: styrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, beslut om medlemsavgiftens storlek, behandling av motioner och styrelsens förslag, val av valberedning och val av ordförande, sekreterare, kassör, två styrelseledamöter, två suppleanter, två revisorer samt två revisorsuppleanter.

Styrelseledamot får ej deltaga i beslut som gäller ansvarsfrihet eller val av revisor.

Vid alla frågor som behandlas äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid personval och slutna omröstningar, då lotten avgör. Votering ska ske öppet såvida ingen begär något annat. Om voteringen gäller personval görs alltid sluten omröstning. Rösträtt får icke utövas genom fullmakt.

Vid början av varje årsmöte utses två justeringsmän som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet.


§10

De ärenden som ska tas upp på årsmötet ska om möjligt förberedas av styrelsen. Om en enskild medlem vill ta upp en fråga på ett årsmöte har han rätt till det förutsatt att han senast tre dagar innan sammanträdet anmäler frågan till styrelsen.

Fråga som kommer upp under årsmötet kan tas upp till behandling om ett enhälligt beslut härom tas.


§11

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag till stadgeändringar insändes till styrelsen senast sex veckor före årsmötet. För att förslaget ska antas krävs ⅔ majoritet av de avgivna rösterna.


§12

Förslag om upplösning av föreningen behandlas vid två årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte, där det i kallelsen har angivits att förslaget ska behandlas. Fattas beslut om upplösning av minst ¾ av föreningens närvarande medlemmar på vartdera årsmötet, ska upplösning ske och föreningen träda i likvidation. Föreningen beslutar vid sista årsmötet om eventuella tillgångars användning.


§13

Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för §9, §11 och §12.


§14

Asby sockenförening driver tillsammans med Svenska kyrkan i Asby en trädgårdsbevattningsanläggning. Sockenföreningens årsmöte väljer varje år två tillsyningsmän till denna anläggning. Årsmötet beslutar årligen också om medlemmarnas årsavgift för nyttjandet av vattnet och anläggningen.Dessa stadgar har godkänts av årsmötet den 17/4 2016